Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137

Data ogłoszenia: 2021-09-01, Termin składania ofert: 2021-09-17 godz. 10:00

Numer postępowania: ZP/TP/2312/20/1499/2021
Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji (wariant 1)

  1. Wartość kwoty jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia: 12 698 847,00 zł  (brutto) 

Wartość kwoty jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia

Wartość zamówienia

całkowita

podstawowego

na podst. art. 214 ust. 1 pkt 7  polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (10% zamówienia podstawowego)

brutto [PLN]

     13 968 731,70   

    12 698 847,00   

    1 269 884,70   

netto [PLN]

     11 356 692,44   

    10 324 265,85   

    1 032 426,59   

euro netto

   2 660 083,0204   

  2 418 257,2913   

   241 825,7291   

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych   

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2021.1129)- poniżej 214 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

- zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01-09-2021 r., numer ogłoszenia: 2021/BZP 00166389/01 

- zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne,

- zostało opublikowane na Miniportalu prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania: 43faf20a-3447-4e4c-b2c7-5eb5cf8621c4

Dokumenty do pobrania