Dostawa systemu bezpieczeństwa sieci dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2021-08-23, Termin składania ofert: 2021-09-20 godz. 10:00

Numer postępowania: ZP/PN/2312/15/1208/2021
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00 zł brutto.

zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)- powyżej 214 000 euro.

Zamówienie realizowane jest w ramach:

Projektu pn. „KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-00.Z103/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu:

- zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 18-08-2021 r., następnie opublikowane w dniu 23-08-2021r., numer ogłoszenia: 2021/S 162-426253

- zostało opublikowane na Miniportalu prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania: 85a233dd-2147-45ca-8011-e93adbc365af

Dokumenty do pobrania