Dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z wyposażeniem, dostawa gogli rozszerzonej rzeczywistości oraz dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2021-07-02, Termin składania ofert: 2021-08-09 godz. 10:00

Numer postępowania: ZP/PN/2312/10/991/2021
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

- Część I: Dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z wyposażeniem dla Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
- Część II: Dostawa gogli rozszerzonej rzeczywistości dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu - Część III: Dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm..)- powyżej 214 000 euro.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności”. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-00-PU39/19-00.

Ogłoszenie o zamówieniu: - zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 28-06-2021 r., następnie opublikowane w dniu 02-07-2021 r., numer ogłoszenia: 2021/S 126-331239
- zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne,
- zostało opublikowane na Miniportalu prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania: c7133c6e-1c6b-4bfb-9380-9fc156a84be5

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 813.904,00 zł brutto, w tym:

Przedmiot zamówienia

Wartość netto

Wartość brutto

Część I: Dostawa i wdrożenie symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami wraz z wyposażeniem dla Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

632 443,57 zł

777 905,59 zł

Część II: Dostawa gogli wirtualnej rzeczywistości dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

17 886,00 zł

21 999,78 zł

Część III: Dostawa elektrycznego wózka inwalidzkiego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

11 381,00 zł

 13 998,63 zł

Dokumenty do pobrania