Jak zapisać się na studia w rekrutacji letniej 2021/2022?

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw.
Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „W” (szczegółowy opis dostępny w Uchwale Senatu 33/2020)

 

III TURA REKRUTACJI (3.09-16.09.2021)

3 września ruszyły zapisy III tury elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK = start przyjmowania dokumentów

15 września, godz. 15.00upływa termin wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne (85 zł)  i składania dokumentów (kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, podanie o przyjęcie na studia, fotografia, ewentualnie: zaświadczenie o niepełnosprawności);

16 wrześniaWYNIKI (decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia)

Wraz z decyzją o przyjęciu kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku należy donieść do odpowiedniego dziekanatu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

Uwagi dodatkowe!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r  porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.

 

 

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 51, 55 629 06 60

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 51,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00, 691 464 820

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 01