Warunki i tryb dodatkowej rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2018/2019

 

KROK I - REJESTRACJA INTERNETOWA (TERMIN: do 25.07.2018, g. 15.00)

Od 1 czerwca 2018 r. kandydat rejestruje się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl i wprowadza wymagane przez system dane.

 

KROK II -  DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA (TERMIN: do 25.07.2018, g. 15.00)

Dotyczy tylko kandydatów, którzy:

 • zdawali maturę przed 2008 rokiem
 • zdawali maturę w roku 2008 i latach późniejszych i nie podpisali podczas egzaminu maturalnego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

KROK III - OPŁATA REKRUTACYJNA (TERMIN: do 25.07.2018, g. 15.00)

Kandydat powinien dokonać wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata po zalogowaniu się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl . Numeru rachunku nie należy przekazywać innym kandydatom ani nie korzystać z numerów rachunków przekazanych przez osoby trzecie.

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

 

KROK IV -  DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW (TERMIN: 27.07 – 2.08.2018 i 19.09.2018**)

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia kandydat dostarcza do Punktów Rekrutacyjnych lub wysyła listem poleconym do odpowiedniego dziekanatu (w zależności od wybranego kierunku)  poniższe dokumenty:

 • podanie - wypełnione i podpisane (wygenerowane na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl),
 • poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kopię świadectwa dojrzałości,
 • poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kserokopię dowodu tożsamości,
 • aktualną kolorową fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • **zaświadczenie lekarskie - więcej informacji tutaj

Ponadto:

kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)

 • zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu,

kandydaci niepełnosprawni:

 • zobowiązani są dostarczyć orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

kandydaci na studia II stopnia:

 • zobowiązani są dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów I albo II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokosci średniej ocen uzyskanych w toku studiów)

 

Studia dzienne i popołudniowe są BEZPŁATNE!

 

Studia niestacjonarne odpłatne. W roku akad. 2018/19 wynoszą:

 • w Instytucie Ekonomicznym 2300 zł
 • w Instytucie Informatyki Stosowanej 2800 zł

 

 Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 51, 55 629 06 60

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 51,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00, 691 464 820

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 01