Rekrutacja na studia 2019/20 - do kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć? Przedstawiamy zasady rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 

Rekrutacja zimowa (od 9 stycznia do 20 lutego 2020)

 

na kierunek: Studia menadżersko-prawne

09 stycznia 2020   (czwartek)            - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia    w systemie IRK na stronie:  https://irk.pwsz.elblag.pl
20 lutego 2020  (czwartek) godz. 15.00       - upływa termin składania dokumentów
21 lutego 2020   (piątek) godz. 15.00           - rozstrzygnięcie rekrutacji

 

Do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej kandydat powinien dostarczyć:
1) podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
2) poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,
3) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów,
5) kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Nie ma potrzeby dostarczania przez kandydatów dowodów wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, gdyż ta informacja pobierana jest drogą elektroniczną z banków i umieszczana automatycznie w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).

Opłata  j.w. powinna być wnoszona na indywidualne konto kandydata, wygenerowane podczas wprowadzania danych w systemie elektronicznej rejestracji.

 

Rekrutacja dodatkowa (od 27 lipca do 17 października 2019)

 

27 lipca 2019 (sobota) uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia;

11 września 2019  (środa)  termin przekazania przez OKE maturalnych świadectw poprawkowych do szkół średnich (termin wydawania świadectw);

 

I ETAP

19 września 2019 (czwartek) godz. 15.00 - upływa termin składania dokumentów w I etapie rekrutacji dodatkowej;

20 września 2019 (piątek) - rozstrzygnięcie I etapu rekrutacji dodatkowej;

 

II ETAP

17 października 2019 (czwartek) godz. 15.00 upływa termin składania dokumentów w II etapie rekrutacji dodatkowej;

18 października 2019 (piątek)          rozstrzygnięcie II etapu rekrutacji dodatkowej;

 

 

Rekrutacja lipcowa (od 31 maja do 24 lipca 2019):

 

od 31 maja 2019   (piątek)                - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia    w systemie IRK na stronie:  https://irk.pwsz.elblag.pl

 

4 lipca 2019  (czwartek)                    – termin przekazania przez OKE świadectw maturalnych do szkół średnich (termin wydawania świadectw)

 

24 lipca 2019 godz. 15.00 (środa)  - upływa termin rejestracji elektronicznej  kandydatów do PWSZ oraz składania dokumentów przez osoby, których wyniki maturalne nie są pobierane z KReM.

Kandydaci – maturzyści z lat 2006-2019, których wyniki egzaminów maturalnych pobierane są z KReM (pod warunkiem podpisania zgody na egzaminie maturalnym na przetwarzanie danych osobowych) nie składają w początkowym etapie żadnych dokumentów. Dokonują jedynie rejestracji na stronie https://irk.pwsz.elblag.pl .

Pozostałe osoby (maturzyści z roku 2005 i wcześniejszych lat oraz maturzyści z lat 2006-2019, którzy nie podpisali na maturze zgody na przetwarzanie danych osobowych) dostarczają do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej właściwego instytutu kopię świadectwa dojrzałości.

Po ogłoszeniu wyników i otrzymaniu informacji na swoim koncie w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej:

1)       podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),

2)       kandydaci na studia pierwszego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

3)       kandydaci na studia drugiego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,

4)       aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5)       zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów,

6)       kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

7)       kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia) – zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Nie ma potrzeby dostarczania przez kandydatów dowodów wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, gdyż ta informacja pobierana jest drogą elektroniczną z banków i umieszczana automatycznie w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).

Opłata j.w. powinna być wnoszona na indywidualne konto kandydata, wygenerowane podczas wprowadzania danych w systemie elektronicznej rejestracji.

 

26 lipca 2019 (piątek)  po godz. 15.00 -  przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK;

1 sierpnia 2019 (czwartek) godz. 15.00 - mija ostateczny termin uzupełnienia dokumentów;

2 sierpnia 2019 (piątek) -Informacja o wpisaniu na listę studentów lubwydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia i zakwalifikowaniu w to miejsce ewentualnych kandydatów z list rezerwowych.