Kierunek studiów: Logopedia (neurologopedia)

Co to za kierunek?

Neurogopedia uzupełniające studia II stopnia prowadzone w trybie dziennym. Jego ukończenie zagwarantuje Ci solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie logopedy.

Jeśli chcesz pomagać innym, lubisz pracę z dziećmi oraz nie boisz się nowych wyzwań to logopedia jest kierunkiem dla Ciebie!

Logopedia, Studia II stopnia, magisterskie - PWSZ Elbląg
Rodzaj studiów

magister

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Tryb studiów

dzienne

Opłata za studia

bezpłatne

Gdzie praca po logopedii?

Kierunek logopedia powstał przy współpracy z najlepszymi specjalistami, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie logopedy. Z łatwością znajdziesz pracę m.in. w:

 • we wszystkich typach szkół (jeśli posiada przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • w poradniach specjalistycznych zatrudniających neurologopedów
 • w poradniach przyszpitalnych,
 • w placówkach medycznych zamkniętych (na oddziałach szpitalnych, np. neurologicznym, neonatologicznym)
 • jako wykładowca
 • możesz prowadzić prywatną praktykę

Ponadto jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktorskich).

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - aż 6 miesięcy praktyki, da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności!

Pełny semestr studiów, to wystarczający okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku logopedia odbywają praktyki m.in. w szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, czy też poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wybierając uzupełniające studia II stopnia obierzesz ścieżkę dyplomowania z zakresu neurologopedii. W trakcie studiów nauczysz się przeprowadzania specjalistycznej diagnozy neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, diagnozowania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, u których występują problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną oraz stymulowania ich aktywności poznawczej. Będziesz potrafił budować plan terapii dostosowany do aktualnego stanu pacjenta. Ponadto będą mogli przeprowadzać zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Zostając absolwentem studiów II stopnia kierunku logopedia:

 • będziesz dysponował poszerzoną i pogłębioną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji mowy osób z zaburzeniami struktur centralnego układu nerwowego, szczególnie w zakresie zaburzeń sprawności realizacyjnych (dysglosja, dyzartria, jąkanie), zaburzeń związanych z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych (afazja, demencja, schizofazja) a także zaburzeń związanych z niewykształconą kompetencją językową (głuchota, alalia, autyzm, oligofazja)
 • nabędziesz umiejętności do pracy z pacjentami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • będziesz posiadał wysokie kompetencje zawodowe, znacznie przekraczające wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów
 • posiądziesz umiejętności pracy w charakterze logopedy ze specjalizacją neurologopedy (229403*)
W programie studiów na kierunku logopedia znajdziesz takie przedmioty jak np.:Terapia pedagogiczna w logopedii, Profilaktyka logopedyczna, Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej, Biomedyczne podstawy logopedii, Psycholingwistyka rozwojowa, Praca pedagogiczna z osobami niepełnosprawnymi, Emisja głosu i dykcja, Metodyka postępowania logopedycznego w wybranych zaburzeniach mowy.

Koła zainteresowań

Jako, że studia to oczywiście nie tylko praktyka i nauka, naszym studentom kierunku logopedia dajemy możliwość rozwijania swoich pasji w wielu sekcjach SKN Humanitas oraz w Studenckim Kole Naukowym Młodych Logopedów.

Jak się studiuje logopedię?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na logopedię? - progi punktowe

W ramach kierunku logopedia warunkiem wstępnym wyliczenia wskaźnika „W” jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej sprawności artykulacyjne kandydata. W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa: • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym, • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy), • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

20 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w PWSZ w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry