Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

5 lat (10 semestrów)

Tryb studiów

stacjonarny

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • planowania, realizowania i dokumentowania zajęć prowadzonych przez nauczyciela–pedagoga specjalnego w placówkach specjalnych,
 • indywidualizowania zadań i dostosowywania technik i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prawidłowej organizacji i stosowania metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym,
 • diagnozowania i oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz projektowania i przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wychowanków,
 • prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzenia działań w obrębie poradnictwa i wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

ATUTY KIERUNKU

 • możliwość wyboru modułu, konsekwencją którego jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • system praktyk zawodowych: 360 godzin realizowanych w różnych typach placówek szkolnictwa specjalnego, umożliwiających praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela–pedagoga specjalnego poprzez obserwowanie,
 • asystowanie i indywidualne prowadzenie zajęć pod opieką nauczycieli praktyków,
 • blok przedmiotów z edukacji włączającej: wyposażający w umiejętności: organizacji edukacji włączającej w placówce edukacyjnej, stosowania metod pracy w grupach zróżnicowanych, diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, opracowywania indywidualnych programów nauczania,
 • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów. (program Erasmus+).

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Praca dla Ciebie

Absolwent pedagogiki specjalnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie specjalnym. Miejscem jego pracy będą: przedszkola i szkoły specjalne, poradnie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, świetlice terapeutyczne, ośrodki szkolno-wychowawcze, niepubliczne ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, szkoły i przedszkola z oddziałami i klasami integracyjnymi

Dodatkowa rekrutacja do 14.10 Zapisz się ON-LINE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu