Studenckie Koło Naukowe Humanitas w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

 

Sekcja dziennikarska

Opiekun: dr Katarzyna Jarosińska-Buriak

Sekcję tworzą przede wszystkim studenci filologii polskiej, ale w jej działalność angażują się też osoby z innych kierunków. Głównym polem aktywności studentów jest redagowanie studenckiej gazety internetowej Netka – www.netka.pwsz.elblag.pl  

Na stronie studenci zamieszczają  m. in. recenzje filmów, koncertów, wywiady, felietony, fabularyzowane reportaże, informacje, w swobodny, dowcipny sposób komentują wydarzenia z życia studenckiego.

Gazeta nawiązuje do wcześniejszych pism studenckich – „PWSZ (NEW) PROJECT”, „Jeżem po szosie”, „Generacja” i „Inicjatywa”.

Osoby chcące zaangażować się w działalność sekcji, czy też pisemnie podzielić się spostrzeżeniami i opiniami na temat gazety, jak również zainteresowane publikacją własnych tekstów, zapraszamy do kontaktu – e-mail: Turn on Javascript!

 

Sekcja językoznawcza

Opiekun  sekcji : dr Aneta Lica
Przewodniczący: Sylwiusz Brywczyński


Koło tworzą studenci zainteresowani polszczyzną i jej właściwym wykorzystywaniem, m.in. w życiu zawodowym. 
Celem naszej pracy jest badanie zmian zachodzących we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do zmian dawniejszych). Koncentrujemy się na języku potocznym, publicystycznym i artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem właściwie pojmowanej kultury języka. 

Koło jest organizatorem corocznej konferencji studenckiej Integralia - Wymiary studenckiej humanistyki.

Ostatnia konferencja odbyła się 23 maja 2018 r.

Członkowie Koła propagują również kulturę języka poprzez działalność w  poradni językowej.

Zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się, jak myśl przekłada się na słowo.

 

Sekcja kulturoznawczo-translatoryczna

Opiekun sekcji: dr Ewa Leszczyńska

Przewodniczący: Aleksandra Bednarz

Sekcję tworzą głównie studenci kierunku FILOLOGIA specjalności lingwistyka stosowana – język angielski z językiem niemieckim. Do uczestnictwa w naszych projektach zapraszamy jednak wszystkich, zainteresowanych kulturą i literaturą niemieckiego obszaru językowego oraz doskonaleniem umiejętności w zakresie przekładu w relacji język niemiecki – język polski.

Aktywności sekcji kulturoznawczo-translatorycznej na nadchodzące lata akademickie

- projekt kulturoznawczy:      Kino niemieckie zwierciadłem współczesnych przemian społecznych i kulturowych

                                               Cykliczne spotkania na projekcji filmowej, której towarzyszyć będzie wymiana poglądów oraz wspólna dyskusja problemów poruszonych w danym obrazie filmowym.

- projekt translatoryczny:       tłumaczenie krótkich tekstów literackich – efekt końcowy ma stanowić publikacja tłumaczeń w wydawnictwie uczelnianym.

- projekt interkulturowy:        Jak rozumiemy własne? Jak rozumiemy obce?

Projekt poświęcony analizie perspektywy kulturowej oraz zagadnieniom postrzegania obcości w kontekście kultury własnej.

- Konkurs na Kalendarz Adwentowy

Wspólna inicjatywa Instytutu Pedagogiczno-Językowego oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, której głównym założeniem pozostaje popularyzowanie kultury krajów niemieckojęzycznych oraz aktywizacja i integracja środowiska edukacyjnego Elbląga i regionu.

Podejmujemy działania współpracując z:

 • Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku,
 • Instytutem Goethego w Warszawie,
 • Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej,
 • Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego w Olsztynie,
 • Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,
 • Szkołą Podstawową i Gimnazjum SPSK w Elblągu.

 

Sekcja filologiczna

Opiekun sekcji: dr Marlena Kardasz

Członkiem sekcji studentów filologii angielskiej może zostać każdy student  filologii angielskiej oraz każdy student lingwistyki stosowanej.

Celem koła jest zrzeszanie studentów zainteresowanych rozwojem i wykorzystaniem swojej wiedzy i umiejętności w działalności naukowej. Cele koła realizowane są poprzez inicjowanie i organizowanie warsztatów oraz dyskusji mających na celu nie tylko rozwijanie kompetencji językowych, ale także ukierunkowywanie zainteresowań członków koła.  Jednym z przewodnich tematów, które podejmują członkowie koła jest zapoznanie się z teorią metafory konceptualnej oraz odkrywanie jej wykorzystania w języku codziennym.

Do cyklicznych działań podejmowanych przez koło należy także koordynowanie oraz czynny udział jego członków w konkursie lingwistycznym „Tłumacze na start” organizowanym przez agencję tłumaczeń i szkołę językową Skrivanek we współpracy z Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje o miejscu i częstotliwości spotkań należy kierować do opiekuna sekcji  pod adres mailowy: Turn on Javascript!

 

Sekcja pedagogiczno-psychologiczna PRO PERSONA

Opiekun koła: dr Irena Sorokosz

 

Sekcja rozpoczęła działalność w roku akademickim 2017/2018 i opiera się o założenia Studenckiego Klubu Dyskusyjnego, działającego pod tą samą nazwą w roku akademickim 2001/2002.

 

Celem jest:

-          rozwój osobisty i kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów,

-          rozwijanie zainteresowań naukowych,

-          wdrażanie studentów do prowadzenia badań pedagogicznych,

-          wspieranie inicjatyw studenckich w zakresie działań społeczno-pedagogicznych
 i wolontariackich,

-          integracja studentów pedagogiki różnych roczników i współtworzenie tradycji kierunku,

 

Sekcja realizuje cele poprzez:

-          podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego,

-          współpracę z innymi organizacjami studenckimi,

-          prowadzenie własnych badań,

-          działalność wolontariacką,

 

Treści realizowane w roku akademicki 2017/2018 skupiać się będą wokół następujących zagadnień:

 1. Motywacja (teliczna i parateliczna) a samorozwój
 2. Społeczne zachowania dzieci
 3. Potrzeby i oczekiwania 60+

 

Sekcja graficzno-promocyjna

Opiekun sekcji: mgr Zbigniew Babiński

Przewodnicząca: Agnieszka Piasek

Sekcje tworzą studenci z Instytutu Pedagogiczno-Językowego,  którzy są uzdolnieni                 i zorientowani plastycznie.  Zajęcia w ramach Studenckiego Koła Naukowego Humanitas   w sekcji graficzno-promocyjnej  polegają między innymi na doskonaleniu (nauce) rysunku akademickiego, ćwiczeniach graficzno-malarskich lub cyfrowo-graficznych 2D. 

Głównym celem działania sekcji jest przygotowanie studentów do nienaśladowczego
i otwartego myślenia (plastycznego), które potrafi wyzwalać wrażliwość, a nade wszystko - kreatywność.

Cele szczegółowe to:

 • zdobywanie umiejętności i doświadczeń warsztatowych,
 • poznawanie możliwości, sposobów i zakresu działań w obrębie dyscyplin rozumianych jako artystyczne,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji plastycznych obserwowanych zjawisk,
 • wyzwalanie świadomego doboru środków w realizacji wyrażenia własnego, oryginalnego stanowiska.

Sekcja współpracuje  między innymi z: AZS i Chórem  PWSZ, Akademią Dziecięcą, ABK  i  Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą. Realizuje projekty kooperacyjne zewnętrzne, np. zajęcia komputerowe z młodzieżą licealną w zakresie grafiki cyfrowej 2D.

Zapraszamy studentów z innych Instytutów, którzy mają ambicje artystyczne, chcą  rozwijać zdolności graficzne- wypracować  własny i oryginalny  język graficzny i artystyczny.