SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

Ogólnopolska konferencja naukowa „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”

9 października br. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”, zorganizowana z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Trzydzieści lat temu został rozpoczęty w Polsce proces odbudowy samorządu terytorialnego. Trzy dekady funkcjonowania samorządu terytorialnego pozwalają na pogłębioną analizę problemów oraz na wyciągnięcie wniosków. Należy zastanowić się, jakie rozwiązania się sprawdzają, jakie z kolei trzeba poprawić, zmienić, uzupełnić.

Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce jest jednym z najważniejszych fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej. Dnia 8 marca 1990 roku została przyjęta ustawa o samorządzie terytorialnym, która zapoczątkowała proces budowy demokratycznego samorządu.  W ustawie zapisano iż „mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce miał wpływ na demokratyzację systemu politycznego. W następnych latach przeprowadzono reformy samorządowe. Kluczowe okazały się zmiany z dnia 1 stycznia 1999 roku, które wprowadzały samorząd powiatowy i wojewódzki. W artykule 15 Konstytucji RP z 1997 roku zapisano zasadę decentralizacji („Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”), która stanowi jedną z zasad ustrojowych Polski. W wyniku reformy wiele zadań państwa przeniesiono na szczebel samorządowy. Reformy samorządowe wpłynęły także na rozwój partycypacji lokalnej. Budowano instytucje demokracji obywatelskiej, które miały z kolei wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego.

Doświadczenia trzydziestu lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce pozwalają na zadanie wielu istotnych pytań oraz poszukiwanie odpowiedzi, które mogą być pomocne w przyszłości. W czasie konferencji bazowano także na doświadczeniach miasta Elbląg, regionu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Konferencja odbyła się w trybie zdalnym. Wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z samorządami terytorialnymi w Polsce zachęcamy do obejrzenia relacji znajdującej się na kanale YouTube PWSZ w Elblągu oraz zamieszczonej pod poniższym programem. 

 

 

Program

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”

 

 

9.45

Logowanie, sprawdzenie łączy

 

SESJA PLENARNA

Moderator: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

10.00

Rozpoczęcie konferencji

Przywitanie i prowadzenie: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Wystąpienie JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dra inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni

 

10.20-10.40

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Kształt systemu wyborczego do rady miasta na prawach powiatu na przykładzie wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu

10.40-11.00

dr hab. Zbigniew Kudrzycki, Wójt Gminy Rozogi, Partycypacja obywatelska w świetle ustawy o samorządzie gminnym 1990 – 2018

11.00-11.20

dr inż. Marcin Bukowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Rola parków technologicznych w rozwoju regionów na przykładzie Elbląskiego Parku Technologicznego 

11.20-11.30

Przerwa

 

PANEL I

Moderator: dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

11.30-11.50

dr Grażyna Cern, prof. uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Zarobkowa działalność samorządu terytorialnego– spojrzenie w przyszłość

11.50-12.10          

mgr inż. Karolina Trykacz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Miejsce obszarów funkcjonalnych w polskim systemie planowania przestrzennego

12.10-12.30

mgr Magdalena Taraszkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Granice ingerencji gminy w prawo własności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

12.30-12.50

dr Ewa Kosior, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Odpowiedzialność gminy za jakość powietrza. Prawo do życia w niezanieczyszczonym środowisku jako prawo osobiste

12.50-13.05

mgr Emil Walendzik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – doświadczenia we wdrażaniu

 

13.05-13.20

Przerwa

 

PANEL II

Moderator: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

11.30-11.50

dr Katarzyna Jurewicz-Bakun, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Samodzielność samorządu terytorialnego jako konstytucyjna gwarancja niezależności

11.50-12.10

dr Beata Słobodzian, Uniwersytet Gdański, Wybory samorządowe 2018 roku a zmiany w organizacji wyborów

12.10-12.30

dr hab. Krzytszof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Zmiany prawa wyborczego w wyborach samorządowych w latach 1990 - 2010 i ich skutki

12.30-12.50

mgr Violetta Radecka-Sinicka, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Skarga na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, w świetle orzecznictwa sądowo- administracyjnego

12.50-13.10          

dr Dariusz Piotr Kała, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Udoskonalanie zarządzania kryzysowego w gminie poprzez scalanie Ochotniczych Straży Pożarnych

13.05-13.20

Przerwa

 

PANEL III (studencki)

Moderator: dr Katarzyna Olszewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

11.30-11.45

lic. Karol Szymon Orzeszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii, Problematyka regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń i aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w kontekście marki miasta

11.45-12.00

Patrycja Prasak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Organ wykonawczy gminy w przeszłości i teraźniejszości. Wybrane aspekty

12.00-12.15

Michał Kołbuc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Protest wyborczy jako sposób weryfikacji ważności wyborów samorządowych

12.15-12.30

Jakub Skibiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uwarunkowania kształtowania polityki przestrzennej i kierunki rozwoju gminy uzdrowiskowej Horyniec-Zdrój

12.30-12.45

Bartłomiej Wasiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Czynniki warunkujące mobilność przestrzenną w ramach granic jednostek samorządów terytorialnych

12.45-13.00

lic. Oskar Sęk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Postawy Polaków wobec pomocy społecznej w systemie samorządu terytorialnego

13.00-13.15

lic. Monika Hasić, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Społeczny odbiór staży gminnych

 

 

PANEL IV

Moderator: dr Katarzyna Olszewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

13.20-13.40

dr Hanna Kruk, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Funkcjonowanie parków krajobrazowych jako jednostek organizacyjnych samorządu województwa na przykładzie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

13.40-14.00

dr inż. Anetta Waśniewska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Determinanty funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwach (wybrane czynniki)

14.00-14.20

mgr Joanna Radzioch, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego we Wrocławiu w latach 2013-2019

14.20-14.40

dr Jacek Pieczonka, Uniwersytet Opolski, Program odnowy wsi, fundusz sołecki jako instrumenty poprawiające jakość kapitału społecznego obszarów wiejskich

14.40-15.00

 

15.00-15.20  

dr Emilia Kalitta, Sopocka Szkoła Wyższa, Budżet obywatelski jako forma obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne 

dr Karina Górska-Rożej, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Partycypacja społeczna a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy

 

 

PANEL V

Moderator: dr inż. Marcin Bukowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

13.20-13.40

mgr Piotr Pieńkosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Samorząd terytorialny jako kreator innowacyjnych rozwiązań na przykładzie systemu e-kontrole wdrożonego w strefie płatnego parkowania w Warszawie

13.40-14.00

dr Krzysztof Ćwieląg, Uniwersytet Opolski, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument oddziaływania na poprawę samorządowej gospodarki finansowej

14.00-14.20

dr Maja Krasucka, Uniwersytet Opolski, Cechy potencjału finansowego wybranych sportowych organizacji pożytku publicznego

14.20-14.40

dr Joanna Rosłon-Żmuda, Uniwersytet Gdański, Działania samorządu na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego

14.40-15.00

dr Jacek Wałdoch, Uniwersytet Gdański, Fundusz sołecki jako narzędzie do realizacji strategii Crime Prevention Through Enviromental Design E

15.00- 15.20

dr Igor Ksenicz, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Ku modelowi polskiej paradyplomacji

15.20-15.30

Przerwa

15.30 Podsumowanie konferencji

Moderator: dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 12 października 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry