Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2021-08-06, Termin składania ofert: 2021-09-08 godz. 10:00

Numer postępowania: ZP/PN/2312/14/1207/2021
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

- Część I: Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
- Część II: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
- Część III: Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
- Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)
zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)- powyżej 214 000 euro.
Zamówienie realizowane jest w ramach:
- Część I: Projektu pn. „KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-00.Z103/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- Część II i III: Zadania pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” nr umowy MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 2021r.
- Część IV Projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, nr umowy RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie o zamówieniu:
- zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 03-08-2021 r., następnie opublikowane w dniu 06-08-2021r., numer ogłoszenia: 2021/S 151-399822
- zostało opublikowane na Miniportalu prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, identyfikator postępowania:8072ce8a-242f-4a0d-af6b-b47bc014789c

  1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 651.517,30  zł brutto, w tym:

Numer i nazwa części zamówienia

Wartość zamówienia

 

całkowita

podstawowego

Opcji (5% zamówienia podstawowego)

 Część I: Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

brutto [PLN]

240 000,00

240 000,00

-

 

     

Część II: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

brutto [PLN]

279 022,80

265 736,00

13 286,80

 

     

 Część III: Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

brutto [PLN]

92 494,50

88 090,00

4 404,50

 

     

Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)

brutto [PLN]

40 000,00

40 000,00

-

 

     

Dokumenty do pobrania