specjalność:

oligofrenopedagogika z socjoterapią

kierunek: Pedagogika specjalna
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi i z różnego rodzaju deficytami bądź dysfunkcjami rozwojowymi.   Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.  Absolwenci pedagogiki specjalnej będą dobrze przygotowanymi specjalistami do szeroko pojmowanej pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w próżnych placówkach oświatowych kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz masowego, a także do prowadzenia zajęć terapeutyczno - rewalidacyjnych w zależności od studiowanej specjalności.     W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

Integralną częścią studiów na specjalnościach jest praktyka zawodowa w łącznym wymiarze 360 godzin.

Absolwent specjalności: oligofrenopedagogika z socjoterapią może zajmować stanowisko nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. Może także pracować jako nauczyciel wspomagający w grupach i klasach integracyjnych szkół różnego typu.

Ponadto uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela socjoterapeuty, przygotowanego do prowadzenia zajęć specjalistycznych typu socjoterapia, tworzonych z myślą o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Absolwent specjalności: logopedia z terapią pedagogiczną uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy i terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i  innych placówkach oświatowych. Będzie przygotowany do prowadzenia zajęć  korygujących mowę uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami mowy, przede wszystkim z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, jąkaniem, ale także zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi bardziej złożone dysfunkcje w obszarze komunikacji językowej. Absolwenci tej specjalności  nabędą dodatkowo kompetencje do prowadzenia szeroko zakrojonej profilaktyki logopedycznej.

 

Ponadto jest przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych typu: terapia pedagogiczna, których uczestnikami są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia.

oligofrenopedagogika z socjoterapią
Zapisy na studia już od 1 czerwca 2018 Rekrutacja ON-LINE

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat 
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie