Mocne strony PWSZ w Elblągu

Mocne strony PWSZ w Elblągu

Wywiad z rektorem PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosławem Niedojadło, prof. uczelni. Rozmowa o mocnych stronach i najbliższych planach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

Nowa ustawa 2.0, pandemia oraz zmiany gospodarcze sprawiły, że uczelnie stanęły w pewnym sensie u progu rewolucji. Jak czynniki te wpłynęły na PWSZ w Elblągu?

Pracuję w szkolnictwie wyższym od stycznia 1988 roku i przechodząc przez różne szczeble zawodowe zauważyłem jedną prawidłowość: jedyne, co jest pewne - to zmiany. Cyklicznie zmieniały się regulacje prawne, do których uczelnie musiały się dostosowywać, wdrażaliśmy już system ECTS, Krajową Ramę Kwalifikacji, Polską Ramę Kwalifikacji, a w ostatnim okresie przymierzaliśmy się do systemu kwalifikacji zawodowych i systemu ECVET. 

Aktualna ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym gruntownie zmieniła model zarządzania uczelnią, a zmieniający się rynek pracy wymaga ciągłej analizy i dostosowywania programów studiów oraz tworzenia nowych ofert kształcenia, odpowiadających bieżącym i przyszłym potrzebom – z jednoczesnym uwzględnieniem wielu niewiadomych.

Mówiąc o zmianach i nowych wyzwaniach, warto wspomnieć o wpływie pandemii koronawirusa na działalność uczelni. Nie ukrywam, że ostatnie 1,5 roku było z tego powodu bardzo trudne również dla naszej społeczności akademickiej. Uczelnia prawie z dnia na dzień musiała przestawić się na tryb kształcenia zdalnego. Jednakże wysokie kwalifikacje i duża elastyczność naszej kadry oraz świetna postawa studentów, umożliwiły pokonanie tych trudności. Dopracowaliśmy system synchronicznego kształcenia online. Wypracowaliśmy także bezpieczne zasady  prowadzenia specjalistycznych zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym. Nowy rok planujemy rozpocząć tradycyjnie, w murach uczelni, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju pandemii, dlatego przygotowujemy także scenariusze alternatywne.

Niepokoi mnie wpływ pandemii na studentów. Poluzowane, a czasami zerwane zostały więzi między studentami, szczególnie młodsze roczniki znają się głównie z ekranów monitorów. Dużym wyzwaniem dla samorządu studenckiego będzie odbudowa tradycji życia studenckiego. Jeżeli pandemia przedłuży się, może nam grozić budowanie życia studenckiego od podstaw, gdyż w międzyczasie starsze roczniki, pamiętające tradycyjne życie studenckie, zdążą opuścić mury uczelni.

W bieżącym roku akademickim opracowaliśmy nową strategię uczelni, wyznaczającą cztery cele strategiczne z wieloma celami operacyjnymi i licznymi konkretnymi zadaniami. Przystępując do opracowania strategii, dokonaliśmy wnikliwej i krytycznej analizy oraz oceny naszej dotychczasowej działalności, wspomaganej analizą SWOT. W chwili obecnej kończymy opracowanie szczegółowych harmonogramów realizacji przyszłej strategii i przystępujemy do ich wykonania. Jest to duże wyzwanie dla naszej uczelni, któremu zamierzamy podołać.

 

Tegoroczna kampania promująca uczelnie realizowana jest pod hasłem „PWSZ w Elblągu PRAKTYCZNIE”. Co chcecie w ten sposób podkreślić?

PWSZ w Elblągu prowadzi studia wyłącznie w profilu praktycznym. Jednakże praktyczność kształcenia jest rozwijana przez cały okres działalności naszej Uczelni. Jest wręcz naszym znakiem firmowym. Mamy świetny system praktyk zawodowych, którego koncepcję rozwinęliśmy i spopularyzowaliśmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”; projekt prowadziło MNiSW, ale warto przypomnieć, że pomysł tego projektu powstał w naszej Uczelni.

Mamy w programach studiów duży udział zajęć, w trakcie których studenci nabywają umiejętności praktyczne, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra z dużym doświadczeniem zdobytym poza szkolnictwem wyższym. Są w naszym zespole także czynni zawodowo specjaliści - inżynierowie z przemysłu, pracownicy administracji, nauczyciele i inni. Warto także podkreślić bardzo dobrą współpracę naszej Uczelni z licznymi instytucjami i zakładami pracy. W każdym z instytutów funkcjonują  Rady Konsultacyjne, w których składzie są przedstawiciele  interesariuszy zewnętrznych. Ma to przełożenia na dostosowanie naszej oferty dydaktycznej, w tym programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Dużo wysiłku wkładamy w to, aby nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Dbamy  także o to, aby posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające samokształcenie i podnoszenie swoich kompetencji, co jest niezbędne w realiach niezwykle dynamicznego postępu technologicznego.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jak nazwa wskazuje jest szkołą państwową, a więc bezpłatną….

PWSZ w Elblągu jest uczelnią publiczną, której misją jest m.in. prowadzenie bezpłatnych studiów stacjonarnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób pracujących, oferujemy także bezpłatne studia popołudniowe. Opłaty są pobierane jedynie za studia niestacjonarne oraz podyplomowe, gdyż na takie formy kształcenia nie otrzymujemy środków finansowych z budżetu państwa.

Warto też wspomnieć, że studenci naszej Uczelni korzystają z różnych form wsparcia finansowego np. stypendium socjalnego, w sytuacjach losowych mogą otrzymać zapomogę, studenci z dobrymi wynikami w nauce mogą liczyć na stypendium Rektora, a dla najlepszych z dorobkiem publikacyjnym jest osiągalne stypendium MEiN.  Finansowo są wspierani także studenci z niepełnosprawnościami.

 

Na koniec ważne pytanie o  kierunki kształcenia – co stanowi o sile PWSZ w Elblągu?

Siłę Uczelni, o ile można to tak określić, stanowią nasi studenci, profesjonalna i kompetentna kadra dydaktyczna, bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne - które nieustannie modyfikujemy i doskonalimy, a także bardzo różnorodna i efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Nasze kierunki studiów, a mamy ich 15 (w tym 5 magisterskich), są dostosowane do potrzeb naszego regionu i wychodzą naprzeciw zainteresowaniom kandydatów na studia. Wachlarz kierunków studiów jest szeroki - od kierunków nauczycielskich poprzez administracyjne i  ekonomiczne po techniczne, takie jak budownictwo, informatyka oraz mechanika i budowa maszyn. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się  informatyzację gospodarki oraz naszego życia codziennego, wiodącym kierunkiem jest informatyka. Jednakże mamy w planach nowe specjalności i kierunki studiów, ale o tym będzie okazja jeszcze porozmawiać.

Chciłbym podkreślić, że trwa rekrutacja na studia i zależy nam na pozyskaniu kandydatów, którzy chcą studiować, zdobyć solidne wykształcenie, a w przyszłości, jako nasi absolwenci, mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu.

 


Data publikacji: 29 lipca 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry