KORONAWIRUS - pomocnik

KORONAWIRUS - pomocnik

Do studentów i pracowników PWSZ w Elblągu

 

W przypadku podejrzenia o zarażeniu się wirusem SARS-Cov-2 prosimy o poinformowanie:

  1. instytucji wskazanych w zaleceniach ogólnokrajowych - stację sanitarno-epidemiologiczną, lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego albo oddziału obserwacyjno-zakaźnego

  2. Uczelnię - na adres mailowy Turn on Javascript! lub telefonicznie: Sekretariat Rektora 55 629 05 01, Sekretariat Prorektorów 55 629 05 55.

 

Dane teleadresowe

-Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu Elbląg ul. Żeromskiego 22, 

Oddział Chorób Zakaźnych z pododdziałem hepatologicznym- tel.: 55 23 04 212

-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Elbląg ul. Generała Józefa Bema 40-tel: 55 233-47-72

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

https://youtu.be/bO2swTJBj0s

 

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 (04.03.2020)

Rekomenduje się bezwzględne stosowanie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Zaleca się sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/.

Na stronie GIS można uzyskać informacje dotyczące, m.in.: podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi oraz zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego (SARS-CoV-2).

W przypadku powzięcia podejrzenia o zarażeniu członka społeczności akademickiej wirusem SARS-Cov-2 władze instytucji akademickiej powinny skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i zastosować się do zaleceń w sprawie hospitalizacji, kwarantanny czy obserwacji sanitarnej.

Decyzje o przeprowadzeniu imprez masowych na uczelniach, w czasie zwiększonego zagrożenia koronawirusem, powinny być podejmowane po konsultacji z Wojewodą. Również Wojewoda jest organem odpowiedzialnym za organizacje kwarantanny. W przypadku konieczności zastosowania kwarantanny w obiektach uczelni (np. domu studenckim) odbywa się to w porozumieniu ze służbami Wojewody.

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów. Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia.

Zaleca się rozważenie ograniczenia wymiany akademickiej i służbowych wyjazdów do innych krajów.

W zależności od rozwoju sytuacji zaleca się rozważenie możliwości przełożenia rozpoczęcia wymiany międzynarodowej na kolejny semestr lub umożliwienia pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na odległość.

W uczelniach kształcących na kierunkach medycznych rozważenia może wymagać ograniczenie lub wstrzymanie zajęć na oddziałach zakaźnych, według oceny wskazań dokonanych przez rektorów.

Informujemy, że wszystkie informacje związane z zagrożeniem koronawirusem będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa, jak również rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji rektorów oraz Parlamentu Studentów RP.

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (05.03.2020) 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa (04.03.2020)

 

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, służby sanitarne działają zgodnie z ustalonym postępowaniem. Pacjent jest hospitalizowany i czuje się dobrze.

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodowaćprzeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

 

 

 


Data publikacji: 05 marca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu