Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (native speaker języka angielskiego) w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego min. licencjata lub tytułu równorzędnego.
 2. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć z języka angielskiego jako obcego.
 3. Preferowani będą kandydaci, dla których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko wykładowcy (native speaker) w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego,
 5. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu, zgodnie
  z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 7. Oświadczenie, że PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania),
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 27 lutego 2018 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowy, pokój nr 11, tel.: 55 6290700; 55 6290701

PWSZ w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 lutego 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko wykładowcy jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ
w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

 

Rektor PWSZ w Elblągu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk