Zasady wykonywania prac dyplomowych

               Sposób formatowania tekstu pracy dyplomowej

              

 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMETU - treść

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziekanacie) - druk

 

 

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej

 • Uzyskanie zaliczenia z całego toku studiów.
 • Pobranie ze strony internetowej dokumentów:
 • Wypełnienie wyżej wymienionych druków przez studenta oraz uzyskanie pisemnej opinii prowadzącego pracę dyplomową o dopuszczeniu jej do obrony (patrz góra drugiej strony podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego).
 • Studenci piszący pracę aplikacyjną powinni złożyć również POTWIERDZENIE APLIKACYJNOŚCI PRACY DYPLOMOWEJ - wzór II oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA TEMATU APLIKACYJNEJ PRACY DYPLOMOWEJ - wzór II
 • Przed umieszczeniem pracy w systemie APD należy sprawdzić czy temat pracy dyplomowej jest ZGODNY z tematem na Państwa pracy. Jeżeli temat się różni (były wprowadzone jakiekolwiek zmiany) należy niezwłocznie złożyć w dziekanacie podanie z prośbą o zmianę tematu pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora.
 • Złożenie podania wraz z załącznikami, oświadczenie o prawach autorskich, oświadczenie do Zarządzenia Nr 06/2019, STUDENT DRUKUJE PRACĘ DYPLOMOWĄ POBRANĄ Z SYSTEMU APD ZE STRONY www.apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz drukowany jednostronnie w twardej oprawie dla opiekuna pracy dyplomowej; drugi egzemplarz drukowany dwustronnie i zbindowany [kartki muszą być sklejone w sposób trwały] oraz płyta CD zostają dołączone do akt osobowych studenta i przekazane do archiwum).
 • Wprowadzenie pracy dyplomowej wraz załącznikami do Systemu Archiwum Prac Dyplomowej na stronie www.apd.pwsz.elblag.pl wg instrukcji. Proszę zwrócić szczególną uwagę na zasady nazywania plików z pracą (info w instrukcji str. 3)
 • Praca nagrana powinna być w jednym pliku na płycie CD w formacie PDF (edytowalnym).
 • Pracownik Dziekanatu IE wylicza średnią ważoną ocen z całego toku studiów oraz uzupełnia podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
 • Uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu w kwocie 60 zł na indywidualny nr konta (wygenerowany w systemie USOS) i dostarczenie wraz z pracą i dokumentami do dziekanatu.Na wniosek studenta może zostać wydany dyplom w języku angielskim, niemiecki, hiszpańskim, francuskim oraz rosyjskim po uiszczeniu dodatkowej opłaty 40 zł oraz dostarczeniu zdjęcia z podaniem do Dziekanatu (wraz z pracą dyplomową) lub w ciągu 30 dni od obrony do Działu Kształcenia zgodnie z § 13 pkt. 2 i § 21 pkt. 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 02-11-2006 (Dz.U. z 2011 Nr 201, poz. 1188).

 

§ 37 Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat PWSZ w Elblągu w dniu 25.04.2019 r.

1. Na studiach pierwszego stopnia studenci przygotowują prace dyplomowe, o ile przewiduje to program studiów.

2. Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uczelni studenci przygotowują prace dyplomowe. Po złożeniu pracy dyplomowej student zdaje egzamin dyplomowy.

4. Prace i egzaminy dyplomowe traktowane są jako część planu ostatniego semestru studiów.
5. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do 31 marca - jeśli studia kończą się w semestrze zimowym,
 • do 30 września - jeśli studia kończą się w semestrze letnim.

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub pracowni dyplomowej.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy, może zwiększyć okres złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłuższy niż o 3 miesiące.
7. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 5 lub 6, dyrektor instytutu wnioskuje do rektora o skreślenie go z listy studentów.

 

DYPLOM dla Absolwenta jest gotowy do odbioru w Dziale Kształcenia, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1, w przeciągu miesiąca od daty obrony.

 

HARMONOGRAMY OBRON NA POSZCZEGÓLNE TERMINY SĄ UMIESZCZANE W KOMUNIKATACH INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

 • Pytania na egzamin dyplomowy studiów I stopnia: [ABP] [PiRwA] [EM] [EPL] [MSwB]
 • Pytania na egzamin dyplomowy studiów II stopnia: [MAB], [MUP]